O nama

Udruga je već dvadeset godina vrlo aktivna u promicanju najvažnijih životnih vrijednosti: zdravlja, dobrobiti i kvalitete svakodnevnog života, kao temeljnih postavki struke radne terapije.

Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) je nacionalna, stručna udruga koja promiče profesionalne interese radnih terapeuta, etičnost u provođenju radnoterapijske djelatnosti i kvalitetu radnoterapijskih usluga u Republici Hrvatskoj, a okuplja stručne prvostupnike radne terapije i studente radne terapije.

Udruga je već dvadeset godina vrlo aktivna u promicanju najvažnijih životnih vrijednosti: zdravlja, dobrobiti i kvalitete svakodnevnog života, kao temeljnih postavki struke radne terapije.

Članovi HURT-a su svojim predanim radom i entuzijazmom imali značajnu ulogu u zakonskom reguliranju radne terapije u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sabor je na sjednici 10. srpnja 2009. godine donio Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) i radna terapija je po prvi put postala zakonski regulirana djelatnost. Temeljem navedenog Zakona, 03. veljače 2010. godine, osnovana je Hrvatska komora zdravstvenih radnika (HKZR), a HURT je jedan od osnivača Komore.

HURT uspješno surađuje s radnim terapeutima u europskim zemljama i kontinuirano organizira edukacijske aktivnosti za svoje članove. Također, uspješno surađuje sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj.

Od listopada 2006. godine, HURT je član COTEC-a, od svibnja 2010. godine i pridruženi član WFOT-a te od lipnja 2011. i pridruženi član ENOTHE-a. U ožujku 2010. godine u Zagrebu je uspješno održan 52. sastanak COTEC-a.

Sjedište udruge je u Zagrebu, Vukomerec 45.


Ciljevi Hrvatske udruge radnih terapeuta

Temeljni ciljevi HURT-a su profesionalizam, etičnost i kvaliteta u provođenju radne terapije. Ciljevi HURT-a uključuju:

 • promicanje, razvitak i unapređenje djelatnosti radne terapije i standarda radnoterapeutske prakse;
 • unapređenje profesionalizma, etičnosti i kvalitete u radnoterapeutskoj praksi;
 • postizanje najviših standarda kvalitete u provedbi radnoterapeutske prakse, unapređenje uvjeta rada, te izobrazbe radnih terapeuta;
 • unapređenja kompetencija, znanja i vještina radnih terapeuta u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu;
 • unapređenje zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog okvira za osiguravanje radnih terapeuta;
 • promocija i povećanje svjesnosti o važnosti radne terapije kao sredstva unapređenja zdravlja i blagostanja građana Republike Hrvatske;
 • promoviranja okupacijskog balansa, okupacijskog uključenja i okupacijske pravednosti i uobličavanje zajedničkih stavova koje treba prenijeti javnosti;
 • osiguravanje uvjeta za istraživačku i publikacijsku djelatnost članova Udruge; promicanje holističkog pristupa radne terapije.

Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području zdravstva, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja, znanosti i na ostalim područjima na kojima je zastupljena radnoterapijska djelatnost.


Djelatnost Hrvatske udruge radnih terapeuta

Djelatnost Hrvatske udruge radnih terapeuta uključuje:

 • predlaganje standarda u procesu radne terapije, te standarda formalnog i neformalnog obrazovanja radnih terapeuta;
 • promocija i unapređenje kvalitete formalnog i cjeloživotnog učenja i obrazovanja, znanosti i istraživanja o i u radnoj terapiji;
 • stručno i znanstveno usavršavanje članova Udruge;
 • vođenje registra članova Udruge: studenata radne terapije, pripravnika radnih terapeuta i radnih terapeuta;
 • preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja, unapređenje okupacijskog balansa,
 • smanjenje okupacijske deprivacije i alijenacije i postizanje okupacijske pravednosti kroz savjetodavne i edukativne aktivnosti članova Udruge te međunarodnih radnih
  terapeuta;
 • sudjelovanje u društvenim akcijama koje se tiču zdravlja, socijalne skrbi, rada i edukacije;
 • suradnja sa srodnim zdravstvenim, stručnim, znanstvenim i nastavnim organizacijama radi što uspješnijeg rada na stručnom polju radne terapije radi razvijanja kvalitete
  prakse utemeljene na dokazima i poticanja znanstvenih istraživanja
 • suradnja s nadležnim institucijama pri izradi propisa koji se odnose na organizaciju obrazovanja i profesionalni status radnih terapeuta;
 • suradnja sa stručnim studijima za radne terapeute u Republici Hrvatskoj i svijetu u svim pitanjima koja se tiču svih razina izobrazbe radnih terapeuta;
 • promocija radne terapije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
 • međunarodna suradnja sa srodnim udrugama;
 • izdavanje časopisa i drugih publikacija Udruge iz područja djelatnosti radne terapije.

Temeljne vrijednosti koje zagovaramo

RADNA TERAPIJA jest zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju
samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

OKUPACIJSKI USMJERENA PRAKSA je ključna osovina radnoterapijskog angažmana i temeljni doprinos kojeg radni terapeuti osiguravaju osobama čije su su sposobnosti
obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno ili kombinacijom navedenog. Kroz aktivan angažman članova
Hrvatske udruge radnih terapueta razvijamo i potičemo mogućnosti koje osiguravaju uključenje u aktivnosti i dalje vode ka participaciji u željenim životnim događajima (AOTA,
2014). Snagu koju participacija ima na zdravlje, blagostanje i participaciju u dnevnim aktivnostima smatramo centrom našeg profesionalnog djelovanja (AOTA, 2014).

OKUPACIJSKA PRAVEDNOST – U današnje vrijeme kada postoje mnogobrojni izazovi za uključenje i uspješnu participaciju osoba svih mogućnosti, uključujući i okupacijsku i socijalnu inkluziju, radni terapeuti svojim angažmanom, profesionalnim i volonterskim, djeluju na nadilaženje barijera djelujući na osvještavanje potrebe uključenja, stvaranje mogućnosti za uključenje i djelujući na svim razinama kako bi se osigurale nužne pretpostavke za društvo dostupno svima.

OSOBA – Radni terapeuti prepoznaju individualnu jedinstvenost svakog pojedinca, prepoznavajući njihove mogućnosti kao potencijal za razvoj budućih mogućnosti i nadilaženje
izazova na razini osobe, dnevnih okupacija ili okoline. Osobna sposobnost odabira i potencijala promjene koji se nalazi u svima nama, vođen intrinzično motivacijom, utječe na životne izbore, potiče razvoj kompetentnosti na profesionalnoj ili osobnoj razini, djelujući na pojedinca, njegovu obitelj, zajednicu i društvo.

PARTICIPACIJA (SUDJELOVANJE) – Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a posebno prema Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja i zdravlja Svjetske zdravstvene
organizacije, koncept sudjelovanja ili participacije u dnevnim aktivnostima ima krucijalnu ulogu za zdravlje i blagostanje pojedinca (Hemmingsson, Jonsson, 2005., WHO, 2001).
Aktivna i neovisna participacija u svim aktivnostima ne samo da ima pozitivan učinak na pojedinca već i na društvo generalno. Radni terapeuti uviđaju da se zdravlje održava i
unapređuje kada su pojedinci sposobni sudjelovati u aktivnostima koje im omogućuju željenu i potrebnu participaciju u domu, radnom mjestu, školi i životu u zajednici (2005).

RAZLIČITOSTI – Različitosti i individualnost pojedinca su ključni za njegov doprinos društvu u kojem živi.

KLIJENTU USMJERENA PRAKSA – Bez obzira tko nam je klijent, bio on osoba s invalditetom, dijete s teškoćama u razvoju, roditelj, grupa, ili zajednica, on/oni se moraju
smatrati autoritetom za njihove dnevne okupacije. Klijent mora biti aktivan i ključan partner u svim fazama procesa.

SURADNJA, SURADNIČKO UČENJE I POVEZIVANJE – Hrvatska udruga radnih terapeuta je bila dugi niz godina usmjerena na strukovnu promociju i strukovni razvoj.
Projektnim aktivnostima 2014. Godine te Okruglim stolom koji je organiziran tijekom 2013. Godine prepoznali svom važnom suradničkog učenja sa korisnicima naših usluga i drugim stručnjacima. Na navedeni način osigurava se široka platforma, pomoću koje možemo utjecati na prepoznavanje izazove prije nego što se oni i pojave te razijanju usluga koje su u skladu sa potrebama i usmjerene na zajednicu. Suradnja sa profesionalnom zajednicom kroz razmjenu dobrih praksa svakako nam osigurava dostupnost saznjanja o najboljim dostupnim uslugama.

STRUČNOST I PROFESIONALIZAM – Kao stručnjaci i strukovno udruženje, smatramo dostizanje visokih standarda parkse kao ključno u provedbi svojih aktivnosti. Zbog svega
navedenog pokušavamo osigurati kontinuirana profesionalna usavršavanja na inkluzivan način i dostupno svima bez obzira na udaljenost, profesionalne izazove ili preferencije.
Također zagovaramo osnovne preduvjete u smislu osvještavanja klijenata, naših poslodavaca i zajednice o važnosti kontinuiranog cjeloživotnog obrazovanja radnih terapeuta.
LIDERSTVO – Kao radni terapeuti i kao strukovno udruženje moramo bit zagovaratelji i akteri promjene u smislu okupacijske važnosti, balansa i pravednosti za sve.

TRANSPARENTNOST RADA – Transparentnost rada se osigurava kroz kontinuiranu distribuciju informacija putem web stranice Hrvatske udruge radnih terapeuta, socijalnih
mreža, newslettera te osobnim angažmanom aktivnih članova Hrvatske udruge radnih terapeuta.


Tijela Hrvatske udruge radnih terapeuta

Skupština je najviše tijelo HURT-a i čine je svi redovni članovi. Saziva se početkom svake godine. Svake četri godine saziva se izborna skupština.

Glavni odbor upravlja radom HURT-a provodeći odluke, zaključke i stavove Skupštine kojoj je odgovoran. Predsjednik HURT-a je ujedno predsjednik Glavnog odbora, a ostali članovi su: glavni tajnik, blagajnik, voditelj radne skupine za zakonodavstvo i standarde, voditelj radne skupine za nakladništvo, voditelj radne skupine za marketing, voditelj radne skupine za edukaciju, voditelj radne skupine za međunarodne odnose, predsjednik Etičkog odbora i predstavnik visokoškolskih institucija u RH koja ima organiziran Studij radne terapije.

Predsjednika HURT-a bira Skupština na mandat od 4 godine. Predsjednik predstavlja i zastupa HURT u zemlji, saziva i vodi sjednice Skupštine, podnosi izvješća o godišnjem radu na redovitim sjednicama Skupštine HURT-a kao i četverogodišnje izvješće o radu na izbornoj sjednici Skupštine, saziva i vodi sjednice Upravnog odbora, predlaže članove Upravnog odbora.

Etički odbor čine predsjednik odbora i dva redovna člana HURT-a. On predlaže Skupštini etički kodeks te njegove izmjene i dopune, donosi pravilnik o stegovnom postupku, nadzire te promiče etička načela u radu radnih terapeuta u RH te razmatra žalbe članova HURT-a.


Izvješća  Hrvatske udruge radnih terapeuta

Godišnje i financijsko izvješće o radu 2016

© 2021 HURT. Sva prava pridržana.
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram